21.06.2019 г.

СЕМИНАРИ

ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ НА ДОМЕСТИКС ЕООД И МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД:
ПРОГРАМИ


Обучение в Добрич: Актуални въпроси и казуси по ЗДДС
адв. Росен Русков - данъчен експерт 20.06.2019
Програма Добрич

Счетоводни грешки. Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО на допуснати счетоводни грешки
Димитър Войнов - данъчен консултант 17.09.2019
Грешки за предходната година, установени до 30 септември на следващата година и др.
Програма Счетоводни грешки

"ЗДДС и сделките с недвижими имоти"
адв. Росен Русков - данъчен експерт 27.09.2019
Правна регламентация. Сделките с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС.
Програма ЗДДС

Законодателни промени в областта на ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ през 2019 г.
адв. Йордан Политов - Ръководител на Отдел „Интелектуална собственост и иновации“ Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“ 30.09.2019
Най-важните промени в действащата нормативна уредба през 2019 г.
Програма Интелектуална собственост

Лизинг – практически аспекти на промените в счетоводното отчитане и данъчното третиране по ЗКПО
Димитър Войнов - данъчен консултант 02.10.2019
МСФО 16 „Лизинг“, СС 17 „Лизинг“ промени и примери от практиката
Лизинг

Актуални промени на ЗОП и ППЗОП – 2019. Централизирана електронна платформа от 01.11.2019 г.
адв. Милана Кривачка – експерт в областта на обществените поръчки 04.10.2019
Програма ЗОП

Актуалните Промени в Закона за Устройство на Територията - 2019
Савин Ковачев - Консултант по ЗУТ 10.10.2019
Актуалните Промени в ЗУТ и Закона за кадастъра и имотния регистър.Очаквани промени в подзаконовите нормативни актове
Програма ЗУТ